منابع انسانی و حقوق و دستمزد

توضیحات

مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی، شناسایی دقیق مشاغل موجود در یک سازمان و تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل است که این امر از طریق بکارگیری روش های تجزیه و تحلیل شغل و در ادامه طرح طبقه بندی مشاغل صورت می گیرد.

در حقیقت مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت بر کلیه عملیات استخدامی و همچنین آموزش و بهسازی، نگهداری، ارزشیابی، برقراری ارتباطات، ایجاد انگیزه های کاری و به ویژه برنامه ریزی منابع انسانی را با همکاری و مشاوره سایر مدیران بر عهده دارد. این سیستم شامل زیرسیستم های پرسنلی، حقوق و دستمزد، ارزیابی و ارتقاء پرسنل، آموزش سازمانی، رفاه کارکنان و ... می باشد.

جمع آوری داده های گسترده پیرامون اطلاعات پرسنل به عنوان اولین و مهم ترین گروه منابع، از طریق سیستم مدیریت منابع انسانی (پرسنلی) میسر می شود. این سیستم وظیفه حفظ و نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات مورد نیاز جهت مدیریت منابع انسانی را بر عهده دارد و به گونه ای است که پتانسیل عملکرد دستگاه های اداری مختلف با شرایط و ضوابط گوناگون را دارا بوده و دامنه عملکرد و انعطاف پذیری آن، بستری مناسب در حوزه های اداری عام و خاص را پذیرا می باشد.


امکانات :

تعریف تقویم کاری
تعریف ماه و تعداد روز در سال
تعریف عوامل موربوط به لیست حقوق و بیمه
تهیه فایل های بیمه برای بارگذاری در سایت تامین اجتماعی
اختصاص پرسنل به بانک
ویرایش یا حذف تردد
ثبت مرخصی و ماموریت و بازخرید مرخصی
هدف گذاری پرسنل
فرم تسویه حساب پرسنل
ثبت مساعده و پرداخت وام
ثبت مزایای مستمر و غیر مستمر
محسابات حقوق و عیدی و سنوات و حقوق معوقه
نمایش و صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد


گزارشات :

گزارش ساز پرسنلی
گزارش از مرخصی ها
گزارش از ماموریت ها
لیست تمامی وام ها
فیش حقوق هوشمند
گزارش تردد پرسنل

مقاله ها