CRM

یکی از نرم افزارهای کاربردی و بسیار تعاملی برای صاحبان صنایع است که میتوانند با ورود اطلاعات اولیه مناسب و تکمیل روند داده ها با فرآیندهای موجود در نرم افزار برآیند میتواند قابلیتهای بسیار فوق العاده ای را در نرم افزار ایجاد نماید...