توضیحات

بنگاه های اقتصادی بازرگانی و تولیدی به زمانی میرسند که روند رشد و تعالی خود را بهبود بخشیده و نیاز به ابزارهای بیسار حرفه ای برای کسب و کار خود در محیط وب دارند.در این مرحله رسد سازمان دیگر پلتفرم های آماده نیازهای یک سازمان را برآورده نمیکند چرا که سازمان نیاز به یک پلتفرم چند منظوره دارد که با انواع نرم افزارهای داخل سازمان ارتباط برقرار کند در این مسیر رشد و تعالی با بهره گیری از دانش و تجربه بسیار بالا در خصوص طراحی و پیاده سازی نگرش ها و محتویات یک سازمان در محیط وب تیم کارشناسی برآیند بهترین راه کارها را برای یک مجموعه پیاده سازی مینماید .

 

در محیط وب حرفه ای نیاز به این است که تجمیع اطلاعات یک سازمان وجود داشته در بخشهایی کاربر بتواند با بقیه پلت فرم های سازمان در ارتباط باشد(این ارتباط میتواند به نرم افزارهایی خارج از محصولات برآیند نیز شامل شود) با طراحی سک ساختار وب نیاز شرکتها و کارخانه جات را برای رسیدن به هدف برآورده مینماییم.