خدمات vip

شامل خدمات ویژه ای میشود که در زمان مناسب به کمک استفاده کنندگان از نرم افزار برآیند می آید.

این خدمات شامل موارد ذیل میشود:


1.انجام انبارگردانی 


2.وارد کردن کدینگ حسابداری


3.پشتیبانی 24 ساعته در زمان ارجاع اظهارنامه به سازمان مالیاتی در تیرماه و همچنین مشاوره در زمینه عملیات پایان دوره مالی در ارتباط با نرم افزار 


4.محاسبات 0تا 100 مربوط به بهای تمام شده


5.طراحی های چاپ به فرم دلخواه کاربر


و مواردی از این دست که به سهولت کاری هرچه بیشتر کاربران نرم افزار برآیند بیانجامد.