ERP

در نرم افزار ERP(Enterprise Resource Planning) برآیند کنترل جریان تمامی داده های بنگاه اقتصادی را تحت کنترل خود گرفته و با ایجاد فرآیند های موثر و کاربردی و در عین حال ساده دسترسی مدیران به نتایج دلخواه را فراهم مینماید چرا که مدیریت اطلاعات یکی از مهمترین چالش های مدیران است...