توضیحات

خزانه داري، به عنوان يكي از اركان اساسي و بسيار مهم كه نقش حياتي آن براي آحاد سازمان ها مهجور مانده است، جايگاه ويژه در مديريت نظام بودجه و ساختار مالي سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد. بودجه در تعريف ساده آن همان دخل و خرج است، يعني يك موازنه منطقي و معقول در قالب منابع (درآمد) و مصارف (هزينه) بدنه بودجه را تشكيل مي‌دهد. بديهي است در فرآيند بودجه بندي، هزينه اي ممكن نخواهد بود، مگر درآمد و عايدي كسب شود.

خزانه داري، به عنوان يكي از واحدهاي برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج سازمان ها محسوب مي شود. خزانه علاوه بر تمركز و پرداخت وجوه دستگاه هاي اجرايي، وظيفه هماهنگ كننده دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان را هم از نظر زماني و هم از بعد مكاني، با برقراري مجموعه‌اي از كنترل‌هاي مالي را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه‌اي نيز در تنظيم امور اقتصادي بنگاه ها ايفا مي كند.

جریان گردش وجوه نقد، صندوق ها، بانک ها، اسناد مالی و مدیریت نقدینگی همواره یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می باشد. توجه به کنترل گردش و مانده حساب ها و هم چنین تنوع دریافت و پرداخت ها که امروزه از شیوه های متنوعی انجام می پذیرد، مدیران سازمان ها را برای داشتن ابزاری قدرتمند هم چون «نرم افزارهای خزانه داری» جهت تصمیم گیری و سهولت کارها سوق می دهد. برخی در شناسایی دوباره سیستم خزانه نه فقط مسئولیت بررسی دقیق پرداخت ها را یادآوری می کنند بلکه به مسئولیت این واحد برای بررسی حساب ها نیز توجه دارند. هر چند چنین اقدامی می تواند شکاف بین مسئولیت هزینه و قدرت پرداختی را بیشتر کند.


امکانات :

ثبت دستور پرداخت و دستوردریافت
تعریف مشصات حساب بانکها
معرفی عوامل گردش نقدینگی
معرفی انواع تنخواه
صورت خلاصه تنخواه
تعریف سریال چک
محاسبه راس چک


گزارشات :

گزارش از چکها
گزارش هوشمند ویژه مدیران
گزارشات مقایسه ای خزانه داری
گزارش از تراز بانکها 
گزارش حسابهای خزانه داری
گزارش گردش حسابها با ارتباط چکها
گزارش تنخواه
گزارش تفضیلی بر حسب عملکرد خزانه داری

مقاله ها