کنترل کیفیت

بدون شک یکی از مهمترین مزایای رقابتی شدن بحث کنترل کیفیت در سازمان است